Specjalnie dla Ciebie stworzymy miejsce w sieci.

§1

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki umowy, na podstawie których zawierane są wszelkie umowy (w tym także allegro, ebay itp.) pomiędzy:

niezależną agencją internetową działającą pod firmą VINAO ul. Styczniowa 4A 46-320 Praszka

zwaną dalej Agencją

a

Klientem

§2

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - każda osoba fizyczna lub prawna, która dokonała zamówienia i zawarła umowę z Agencją;

 2. Projekt – dzieło będące przedmiotem konkretnej umowy;

 3. Hosting – odpłatna usługa polegająca na oddaniu do dyspozycji (udostępnieniu) przestrzeni dyskowej, na której znajdują się elementy składowe (obrazy, tekst, pliki flash i inne) strony internetowej. Ceny i warunki korzystania z hostingu podane są na stronach Agencji;

 4. Czas realizacji strony - czas, w którym strona jest uruchomiana i dostępna tylko dla osób posiadających poufne hasło przydzielone przez Agencję lub odpowiedni adres strony testowej;

 5. Data uruchomienia strony - moment, od którego strona jest dostępna bez poufnego hasła. Stanowi moment przekazania projektu dla klienta i rozliczenia się za wykonane usługi.

§3

 1. Przedmiotem umów zawieranych na podstawie niniejszego Regulaminu jest wykonanie witryny www, udzielenie licencji, realizacja szablonów aukcyjnych, tworzenie grafiki, rejestracja domen oraz świadczenie usług hostingowych.

 2. Agencja zobowiązuje się wykonać wszelkie zlecone jej prace z dołożeniem należytej staranności.

 3. Autorskie prawa majątkowe do projektu przysługiwać będą jedynie Agencji.

 4. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść.

 5. Postanowienia Stron regulujące wzajemne prawa oraz obowiązki w sposób odmienny od określonego w niniejszym Regulaminie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§4

 1. Klient zobowiązuje się do zapewnienia Agencji dostępu do wszystkich informacji ( dokumentów, analiz, opracowań) niezbędnych do wykonania projektu oraz do udzielania odpowiedzi na wszelkie pytania mające na celu przyspieszenie prac nad projektem i redukcję związanych z nim kosztów, nakładów i wydatków.

 2. W przypadku nie dostarczenia przez Klienta w ciągu czterech tygodni od pierwszego ustalonego terminu przekazania brakujących dokumentów czy innych materiałów, dokumentacja Klienta zostaje uznana za zamkniętą, a wpłacona przez niego zaliczka zostaje zatrzymana przez Agencję na pokrycie kosztów administracyjnych.

 3. Okres uruchamiania projektu, kończy się realizacją wszystkich ustaleń z klientem w wymiarze dostarczonych przez niego materiałów i czasie ustalonym w zleceniu. Po tym terminie, projekt uważa się za zrealizowany i zakończony, co upoważnia Agencję do wystawienia rachunku końcowego, a klienta zobowiązuje do zapłacenia honorarium w ciągu siedmiu dni.

 4. Rachunki za usługi wystawiane są do 7 dni od zakupu.

§5

 1. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, umowa zawarta z Klientem nie przenosi prawa własności do projektu a jedynie uprawnia do jego użytkowania.

 2. Projekt może zostać użytkowany tylko w celu, wynikającym z umowy.

 3. Użytkowanie w zakresie odmiennym od określonego w umowie bądź przekazanie prawa użytkowania osobie trzeciej wymaga zawsze pisemnej zgody Agencji.

 4. Prawo użytkowania powstaje od momentu pełnej zapłaty wynagrodzenia.

§6

 1. Agencja udziela Klientowi licencji na wykonany projekt.

 2. Udzielona licencja jest licencją niewyłączną w związku z czym na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez Agencję upoważnienia innym osobom do korzystania z projektu na tym samym polu eksploatacji.

 3. Klient uzyskuje prawo do korzystania z projektu na następujących polach eksploatacji:

 • modyfikacji dzieła zgodnie z potrzebami Klienta,

 • utrwalania każdą techniką,

 • zwielokrotniania każdą techniką,

 • wprowadzania do pamięci komputera w tym sieci Internet.

 1. Licencja uprawnia do korzystania z projektu, na terytorium Polski, na czas nieokreślony.

 2. Licencja udzielana jest pod warunkiem zapłaty przez Klienta wszystkich wynikających z umowy kwot należnych Agencji.

 3. Klient nie może upoważnić innej osoby do korzystania z projektu w zakresie uzyskanej licencji, chyba że Strony wyraźnie dopuszczą taką możliwość w umowie .

 4. Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania w jakikolwiek sposób projektów lub pomysłów przedłożonych mu w fazie wstępnej (roboczej) przez Agencję. Dotyczy to także wykorzystywania ich części lub użytkowania ich w zmienionej formie bądź przez osoby trzecie.

§7

 1. Za wykonanie projektu oraz udzielenie licencji Agencji przysługuje wynagrodzenie.

 2. Klient w momencie udzielenia Agencji zlecenia, uznaje swój obowiązek uiszczenia ustalonego honorarium za wykonany przez Agencję projekt oraz wszelkie inne czynności pozostające z nimi w związku (doradztwo, koncepcja, grafika, teksty itd.). Także wtedy, gdy wykonanych projektów i wszelkich innych czynności nie wykorzysta.

 3. Agencja zachowuje prawo do wynagrodzenia także wtedy, gdy w drodze umowy nie zostało przekazane prawo użytkowania, a przedmiotem umowy jest jedynie dostarczenie projektów lub/i szkiców bądź wykonanie innych czynności.

 4. Propozycje Klienta oraz wszelka jego pomoc w wykonaniu projektu nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie powodują powstania wspólnego prawa własności bądź praw autorskich.

 5. Agencja zachowuje prawo do pełnej wysokości wynagrodzenia także wtedy, gdy zlecenie nie dochodzi do skutku z przyczyn nie leżących po jej stronie.

 6. Agencja nie jest zobowiązana do wydania klientowi wszystkich danych i plików utworzonych za pomocą komputera i w nim zachowanych. Jeżeli Klient domaga się ich wydania, zobowiązuje się jednocześnie do stosownego wynagrodzenia za taką usługę. Wydane Klientowi dane i pliki mogą zostać zmienione tylko za uprzednią zgodą Agencji.

§8

 1. Klient zobowiązuje się do uiszczenia honorarium według ustaleń wynikających z umowy o dzieło w trybie niezwłocznym, najpóźniej jednak do siódmego dnia od daty przedstawienia projektu.

 2. Agencja ma prawo wymagać uiszczenia płatności w odpowiednich ratach, jeżeli przedmiotem umowy o dzieło jest usługa rozciągnięta w czasie bądź wymagająca dużych inwestycji finansowych.

§9

 1. Agencja może zamówić wykonanie poszczególnych usług związanych z wykonywanym zamówieniem u osób trzecich. Klient zobowiązuje się do udzielenia jej w tym celu odpowiedniego pełnomocnictwa.

 2. Jeżeli Klient zamawia ich wykonanie we własnym imieniu i na własny rachunek, wówczas zobowiązuje się on uwolnić Agencję od wszelkich zobowiązań wynikających z danej umowy z osobą trzecią.

 3. Większość projektów wykonywanych jest z profesjonalnych szablonów, które są edytowane i dostosowywane na potrzeby Klienta.

§10

 1. Agencja zobowiązuje się do dołożenia największej staranności przy wykonywaniu zamówienia. W szczególności zobowiązuje się do starannego obchodzenia się z przekazanymi przez zamawiającego danymi, plikami, filmami, wzorami itp.

 2. Strona - projekt realizowany jest w terminie od 3 do 30 dni roboczych, w zależności od potrzeb Klienta odnośnie strony internetowej, (od poniedziałku do piątku) następujących po dostarczeniu materiałów przez Klienta.

 3. Agencja odpowiada przy niemożliwości wywiązania się z umowy oraz w wypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia, które nastąpiły po zawarciu umowy. Za powstałe szkody odpowiada tylko w wypadku umyślności i rażącego niedbalstwa. Odszkodowanie wykraczające poza wartość materiałową jest wykluczone. Podobnie wykluczona jest wszelka odpowiedzialność Agencji za projekty potwierdzone bądź zezwolone przez Klienta. Agencja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za związane z projektem zezwolenia, rejestracje lub niemożliwość jego wpisu do rejestrów i tym podobne dopuszczenia do ruchu gospodarczego.

§11

 1. Klient zapewnia i gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z udostępnionych Agencji materiałów (np. zdjęć, tekstów, modeli, wzorów). Jeżeli wbrew temu zapewnieniu nie przysługuje mu uprawnienie do korzystania z nich, wówczas zobowiązuje się on do zwolnienia Agencji od wszelkich obowiązków wynikających z roszczeń o odszkodowania ze strony osób trzecich.

 2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść informacji zamieszczonych na jego stronie i stanowczo zabronione jest zamieszczanie na stronie danych zawierających nielegalne oprogramowanie lub ułatwiające dostęp do nielegalnego oprogramowania, zawierających treści pornograficzne, rasistowskie lub wszelkie inne dane i treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym.

 3. Jeżeli wykonanie projektu opóźnia bądź przedłuża się z powodów wynikających z okoliczności leżących po stronie Klienta, wówczas Agencja może domagać się stosownego podwyższenia wynagrodzenia. W wypadku umyślności lub rażącego niedbalstwa może ona także żądać odszkodowania.

 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Agencję danych osobowych podanych podczas rejestracji usługi, w celach służących świadczeniu usługi przez Agencję, oraz wystawiania dowodów księgowych. Klient oświadcza, że wie o swoim prawie do wglądu oraz do poprawiania własnych danych osobowych. Agencja zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi Klienta i nie udostępniania ich osobom trzecim.

§12

 1. Jeżeli Klient życzy sobie zmiany zamówienia w trakcie jego wykonywania bądź po jego wykonaniu, wówczas ponosi on koszty z tym związane. Agencji przysługuje nadal roszczenie o wynagrodzenie za podjęte już działania i wykonane do tej pory prace.

 2. W ramach jednego zamówienia (projektu) możliwe są drobne zmiany zarówno w trakcie jak i bezpośrednio po wykonaniu zamówienia. Jako drobną zmianę należy rozumieć np. zmianę koloru, zmianę wielkości lub rozmiarów, wymianę grafiki czy zdjęcia, zmianę kolejności i inne tym podobne zmiany. Bezpośrednio po wykonaniu zamówienia oznacza nie później niż trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu gotowego projektu i jego pisemnym odbiorze.

§13

 1. Agencja ma prawo być wymienioną na każdym powielonym egzemplarzu jako twórca, autor czy też edytor strony (w przypadku szablonów FLASH). Naruszenie tego prawa uprawnia Agencję do odszkodowania w wysokości co najmniej 50 % umówionego wynagrodzenia, przy czym zachowuje ona prawo do wykazania większej szkody.

 2. Agencja ma prawo do umieszczenia nazwy, loga bądź imienia i nazwiska Klienta w swojej publicznej bazie rekomendacji (między innymi poprzez wprowadzenie połączenia ze strony/stron agencji do strony Klienta). Inne dane Klienta (np. jego adres, numer telefonu itp.) mogą zostać w ten sposób publikowane tylko za jego uprzednią wyraźną zgodą.

 3. Agencja ma prawo do kopiowania, rozpowszechniania lub usuwania wszystkich plików jakie znajdują się na serwerze Agencji również w przypadku gdy klient umieści swój projekt strony internetowej. Ze względów bezpieczeństwa serwera Agencja ma prawo do blokowania stron internetowych danego klienta w przypadku wykrycia niebezpieczeństwa, które zagraża całej infrastrukturze hostingu.
 4. Akceptując owy regułami klient oświadcza ze ma pełne prawa do plików jakie dodaje na serwer i jest ich właścicielem. Żadne osoby trzecie nie będą roszczyć do nich swoich praw.

§14

 1. Miejscem wykonania zamówienia jest miejsce siedziby Agencji.

 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 3. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu lub umowy okazało się nieważne albo bezskuteczne, nie wpływa to na ważność i skuteczność pozostałych jej postanowień. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienie uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję Stron.

 4. Strony zobowiązują się dołożyć starań, aby wszelkie spory były rozwiązywane na drodze polubownej. Jeśli spór nie zostanie zakończony polubownie w terminie 30 dni od jego zaistnienia, rozstrzygany będzie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.

 

Strony internetowe »
 • Pracujemy do 100%-wego zadowolenia
 • Indywidualny projekt dla każdego klienta
 • Czas realizacji do 10 dni
HTML, PHP
899,
00
Hosting WWW »
 • Niezawodność działania 99,99%
 • Transfer bez limitu
 • Pomoc techniczna 24/7
Cztery pakiety do wyboru
12,
50 zł/mc
Domeny internetowe »
 • Darmowa konfiguracja z serwerem
 • Zabezpieczenie przed przechwyceniem
 • Rejestracja w 5 minut
Certyfikat rejestracji
4,
08 zł/mc