Specjalnie dla Ciebie stworzymy miejsce w sieci.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
6 Lipca 2015 00:00

Praszka, 06.07.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Zamawiający
Firma : VINAO Grzegorz Guzenda
46-320 Praszka, ul. Fabryczna 44
NIP: 5761418572
Regon: 532122910

2. Tytuł projektu, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.1.2: Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach: " Wzrost konkurencyjnej pozycji firmy VINAO poprzez inwestycje i poszerzenie oferty usług.”


3. Opis przedmiotu zamówienia
Wg poniższego zestawienia:

Zestawienie zakupywanego sprzętu

4. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze
najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert
C1 – cena (ranga kryterium 100%)


5. Termin wykonania zamówienia
Preferowany termin wykonania zamówienia to 15.08.2015 r. Oferty w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.


6. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
a. Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.vinao.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie firmy:
46-320 Praszka, ul. Fabryczna 44
b. Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres biuro@vinao.pl lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego: 46-320 Praszka, ul. Fabryczna 44
przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji, pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF.
c. Termin składania ofert upływa w dniu 19.07.2015r o godz. 24.00.
d. Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
e. Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się w dniu 20.07.2015r


7.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia
2) dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia
3) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze
złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.


8.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Zaloguj się aby dodać komentarz
Strony internetowe »
  • Pracujemy do 100%-wego zadowolenia
  • Indywidualny projekt dla każdego klienta
  • Czas realizacji do 10 dni
HTML, PHP
899,
00
Hosting WWW »
  • Niezawodność działania 99,99%
  • Transfer bez limitu
  • Pomoc techniczna 24/7
Cztery pakiety do wyboru
12,
50 zł/mc
Domeny internetowe »
  • Darmowa konfiguracja z serwerem
  • Zabezpieczenie przed przechwyceniem
  • Rejestracja w 5 minut
Certyfikat rejestracji
4,
08 zł/mc